المان محصولات

محصولات اجاکس همراه با اسلایدر

[woodmart_products items_per_page=”8″ pagination=”arrows” columns=”4″]
المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری دکمه بیشتر

[woodmart_products items_per_page=”8″ pagination=”more-btn” columns=”4″ order=”ASC”]
المان محصولات

اسلایدر محصولات

[woodmart_products layout=”carousel” items_per_page=”8″ slides_per_view=”5″]
المان محصولات

محصولات برچسب شده

[woodmart_products layout=”carousel” items_per_page=”2″ product_hover=”quick” sale_countdown=”true” highlighted_products=”true” slides_per_view=”1″ element_title=”فروش محصولات”]
[woodmart_products items_per_page=”6″ columns=”3″ exclude=”1162, 1149″]
المان محصولات

محصولات همراه با فاصله

[woodmart_products items_per_page=”6″ product_hover=”info” columns=”3″ spacing=”0″ order=”ASC”]
المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری

[woodmart_products items_per_page=”8″ pagination=”infinit” product_hover=”standard” columns=”4″ spacing=”30″]